ما همانند سید الشهدا برای شهادت حاضریم

همان طوری که سید الشهدا در مقابل آن همه جمعیت و آن همه اسلحه‌ای که آنها داشتند، قیام کرد تا شهید شد. ما هم همین طور، ما هم برای شهادت حاضریم. ۲۵ مهر ۱۳۶۱

اننا علی اهبه الاستعداد للشهاده مثلما نهض سید الشهداء فی مواجهه کل تلک الحشود والعده والعدد حتی استشهاده. ۲۹ ذی الحجه ۱۴۰۲

like the Doyen of the Martyrs who revolted against so many soldiers and weapons that they had until he was martyred; likewise, we too are prepared for martyrdom. 17 October 1982

دریافت طرح
اشتراک ما همانند سید الشهدا برای شهادت حاضریم
کلیدواژه:
امام حسین (ع)شهادتقیام عاشوراجوانان و شهادتقیام حسینیاسلام مکتب قیام و مبارزهقیام برای خدا