راس ستمکاران و جنایتکاران تاریخ

دولت آمریکا با پشتیبانی از این عناصر در نظر مسلمین، در راس ستمکاران و جنایتکاران تاریخ است. ۳ مرداد ۱۳۵۶

حکومه امیرکا بدعمها لهذه العناصر هی فی نظر المسلمین راس الظالمین و جناه التاریخ. ۸ شعبان ۱۳۹۷

the US government appears to the Muslims as the head of the tyrants and despots of history. 25 July 1977

دریافت طرح
اشتراک راس ستمکاران و جنایتکاران تاریخ
کلیدواژه:
آمریکا، سردمدار استکبار جهانیآمریکاتسخیر لانه جاسوسی آمریکاتسخیر سفارت آمریکا