اصل و اساس سیاست با بیگانگان

نکته مهمی که همه ما باید به آن توجه کنیم و آن را اصل و اساس سیاست خود با بیگانگان قرار دهیم این است که دشمنان ما و جهانخواران تا کی و تا کجا ما را تحمل می‌کنند و تا چه مرزی استقلال و آزادی ما را قبول دارند. به یقین آنان مرزی جز عدول از همه هویتها و ارزشهای معنوی و الهی‌مان نمی‌شناسند. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

ما ینبغی ان نلتفت إلیه جمیعاً و نجعله اصل و اساس سیاستنا إزاء الاجانب، هو إلی ای حد و الی متی یتحملنا اعداونا و الناهبون الدولیون، و الی ای حد یقبلون باستقلالنا و حریتنا .. و مما لا شک فیه ان امثال هولاء لا یعرفون حداً غیر العدول عن هویتنا و قیمنا المعنویه و الإلهیه. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

The important point to which we must pay attention and which must be considered as the basis and foundation of our policy toward foreigners is: Up to when and where would our enemies and the world-devourers tolerate us and up to what extend would they accept our #independence and #freedom? Certainly, they do not recognize a limit except deviation from all our spiritual and divine identities and values. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک اصل و اساس سیاست با بیگانگان
کلیدواژه:
آزادیاستقلالاستکبار جهانیپذیرش قطعنامه 598مذاکره با آمریکا