کجا همچین جوانانی سراغ دارید؟

تاریخ اسلام جز یک برهه از صدر اسلام، جوانانی مثل جوانهای ایران ما سراغ ندارد. و ملتی مثل ملت ایران در تاریخ ثبت نشده است. شما در کجای تاریخ -جز یک برهه در صدر اسلام آن هم نه به طور وسیع بلکه به طور محدود- سراغ دارید که جوانان یک کشور این طور عاشق جنگ باشند؟ این طور عاشق دفاع از کشور خودشان باشند؟ و این طور ملت، همه با هم یکصدا دنبال پیروزی ارتش و سپاه پاسداران و سایر قوای مُسلَّحه باشند؟ و کجا دیدید که عاشقانه دنبال شهادت باشند؟ ۱۵ آذر ۱۳۵۹

لم یشهد تاریخ الإسلام إلا فی برهه وجیزه من صدره الاول شباباً مثل شباب إیران و لم یُسجِّل التاریخ عن شعب کشعب إیران، ففی ای من فترات التاریخ -باستثناء تلک الفتره الوجیزه و المحدوده جداً من صدر الإسلام -یمکن العثور علی بلد یعشق شبابه الجهاد و یستمیتون فی الدّفاع عنه بهذا الشکل؟ و یلتف شعبُه باسره حول الجیش و جمیع القوات المسلحه و یقدم لهما هکذا دعم و مسانده؟ و این شاهدتم طلاباً للشّهاده بهذا العشق؟ ۲۷ محرّم ۱۴۰۱

Islamic history, except for the period of its early days, knows of no youths like the Iranian youths. Likewise, there is no record in history of a nation like the Iranian one. Except for a short interval- not a long one- in the early period of Islam, where in history do you know of the youths of a country being so enthusiastic about war and about defending their country? And the people to be unitedly looking forward like this to the victory of the army, the Islamic Guards and all the other armed forces? Where have you seen people looking forward ardently to martyrdom? December 6, 1980

دریافت طرح
اشتراک کجا همچین جوانانی سراغ دارید؟
کلیدواژه:
دفاع مقدسشهادتجوانانجوانان و شهادترزمندگان صدر اسلامتحول روحی جوانانجنگ