شرافتی نیست رابطه داشتن با امثال آمریکا

ما ذلت را نخواهیم پذیرفت برای خاطر اینکه یک رابطه با یک ابرقدرت داشته باشیم. شرافتی نیست رابطه داشتن با امثال آمریکا. دولت آمریکا این است که دارید می‌بینید که مظلوم را در هر جا پیدا می‌کند پوست می‌کند. هر جا بتواند می‌رود و بمب سرشان می‌ریزد. هر چه بتواند ذخایر ملتها را می‌برد. ما بخواهیم روابط با اینها داشته باشیم؟ بهتر این است که ما با اینها روابط نداشته باشیم. ۲۶ آذر ۱۳۵۸

اننا لن نقبل الذلّه من اجل ان تکون لنا علاقه بقوه عظمی. لیس فی العلاقه مع امریکا شرف. الحکومه الامریکیه هی علی ما ترونه، تسلخ جلد المظلوم اینما وجدته. تذهب وتمطر رووسهم بالقنابل اینما استطاعت. تسرق خیرات الشعوب کلّما استطاعت. ونحن نرید ان تکون لنا علاقه معها؟ الافضل ان لا تکون لنا علاقه مع هولاء. ۲۷ محرّم ۱۴۰۰

We will not accept wretchedness and serfdom just to have relations with a superpower. It is not considered an honor to have relations with a government like that of the USA. The United States bleeds the poor nations dry anywhere in the world. She drops bomb over their heads wherever it can. It plunders their wealth and possessions. What is the use of having relations with such governments? It is better not to have relations with them. December ۱۷, ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک شرافتی نیست رابطه داشتن با امثال آمریکا
کلیدواژه:
مذاکره با آمریکاآمریکامظلومینابرقدرتها