مقابله جهان اسلام با اسرائیل

برنامه ما، هم پیمانی با تمام دوَل اسلامی است در سراسر جهان؛ مقابل صهیونیست، مقابل اسرائیل، مقابل دوَل استعمارطلب، مقابل کسانی که ذخایر این ملت فقیر را به رایگان می‌برند و ملت بدبخت در آتش فقر و بیکاری و بینوایی می‌سوزد. ۱۵ خرداد ۱۳۴۳

إننا حلفاء للدول الاسلامیه فی مواجهه الصهیونیه واسرائیل والدول الاستعماریه، ونعادی الذین ینهبون ثروات هذا الشعب الفقیر بالمجان، فی وقت یتلظی فیه الشعب التعیس بنار الفقر والبطاله والبوس. ۲۴ محرّم ۱۳۸۴

We are alliance with all Muslim governments around the world, against Zionism, against Israel, against the imperialist governments, against those who take the resources of this poor people away free of any charge and leave the poor nation alone with its misery, unemployment and poverty. June 5, 1964

دریافت طرح
اشتراک مقابله جهان اسلام با اسرائیل
کلیدواژه:
وحدت جهان اسلامرابطه با دولت‌های اسلامیاسرائیل و امت اسلامیاسرائیلاستعمارمبارزه علیه اسرائیل