قیام برای نهی از منکر

اینکه حضرت ابی عبد اللّه(ع) نهضت کرد و قیام کرد با عدد کم درمقابل یزید، برای این بود که گفتند تکلیف من این است که استنکار کنم از این، نهی از منکر کنم. ۱۱ آذر ۱۳۵۷

لذلک نهض الامام(ع) وثار علی یزید بتلک الثله القلیله مبیناً ان تکلیفه الشرعی یقتضی الاستنکار والنهی عن المنکر. ۱ محرّم ۱۳۹۹

This is why Hadrat Abou 'Abdillah, upon whom be peace, rose up against Yazid with only a small number of followers. For he knew it was his duty to reject his rule and to bring an end to something evil. December 2, 1978

دریافت طرح
اشتراک قیام برای نهی از منکر
کلیدواژه:
امام حسین (ع)شهادتقیام عاشوراقیام حسینیامر به معروف و نهی از منکرماه محرممحرم و عاشوراعلل و عوامل قیام عاشورا