سیره پیغمبر(ص) چی بوده است، سیره شماها چی است؟

سران دول اسلامی که ادعای اسلامیت و پیروی از پیغمبر اسلام می‌کنند، درعین حال می‌بینید که بین آنها با اسلام، هیچ شباهتی نیست. پیغمبر با مردم مظلوم چه جور بوده، شما چه هستید؟ پیغمبر با طاغوتها چه جور بوده و شما علاوه بر اینکه خودتان طاغوتچه هستید با طاغوتها چطور هستید؟ ۱ دی ۱۳۶۲

فإن قاده الدول الاسلامیه علی الرغم من إدعائهم للاسلام واتباع رسول الاسلام غیر انه لا یوجد بینهم وبین قاده الاسلام الحقیقیین ای نوع من التشابه. کیف عاش الرسول بین الناس وکیف تعیشون انتم بین الناس؟ کیف کانت علاقات الرسول مع الطواغیت وکیف هی علاقاتکم مع الطواغیت، اضافه إلی انکم طواغیت صغار؟ ۱۷ ربیع الاول ۱۴۰۴

There is no similarity between these heads of Islamic states and Islam. How did the prophet treat the oppressed people? How do you deal with the oppressed people? How did the prophet treat the arrogant powers? How do you who are petty arrogant powers deal with the arrogant powers? December 23, 1983

دریافت طرح
اشتراک سیره پیغمبر(ص) چی بوده است، سیره شماها چی است؟
کلیدواژه:
مستضعفینعربستانپیامبر اکرم (ص)اسلام و ظلم ستیزیظلممظلومینسران کشورهای اسلامیطاغوتیمن