کمک به این پیکار مقدس

بر همه مسلمانان واجب است که کمک‌های مادی و معنوی خود را در این پیکار مقدس بنمایند. و خداوند پشتیبان این اراده است. و اللّه من وراء القصد. ۱۹ مهر ۱۳۴۷

لیس من سبیل امام المسلمین جمیعا سوی تقدیم العون المادی والمعنوی فی هذا الطریق "و اللّه من وراء القصد". ۱۸ رجب ۱۳۸۸

It is incumbent upon every Muslim to extend his material and spiritual aids in this lofty struggle. God is the supporter of such will and He is behind such intention. October 11, ۱۹۶۸

دریافت طرح
اشتراک کمک به این پیکار مقدس
کلیدواژه:
اسلام مکتب قیام و مبارزهفلسطینمبارزهقدس شریفمبارزه با استکبارمبارزه علیه اسرائیل