دریچه‌های نور و امید

بحمد اللّه از برکت انقلاب اسلامی ایران دریچه‌های نور و امید به روی همه مسلمانان جهان باز شده است؛ و می‌رود تا رعد و برق حوادث آن، رگبار مرگ و نابودی را بر سر همه مستکبران فرو ریزد. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

لقد فتحت ببرکه الثوره الإسلامیه الإیرانیه وللّه الحمد نوافذ النور والامل امام جمیع المسلمین فی العالم، ونامل ان ینزل برق ورعد الحوادث المرتقبه مسلسل الموت والفناء علی رووس جمیع المستکبرین. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

Thank God, through the blessings of the Islamic Revolution of Iran, windows of light and hope have been opened in front of Muslims of the world. It will be so when at the spark and lightning of its events, the shower of death and annihilation would fall upon the heads of the arrogant powers. July 20, 1988

دریافت طرح
اشتراک دریچه‌های نور و امید
کلیدواژه:
مستضعفینمواجهه مستضعفان و مستکبرانانقلاب اسلامی ایرانپیروزیمستکبرین