نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است

نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است؛ برای اینکه بانوان علاوه بر اینکه خودشان یک قشر فعّال در همه ابعاد هستند، قشرهای فعّال را در دامن خودشان تربیت می‌کنند. خدمت مادر به جامعه از خدمت معلّم بالاتر است، و از خدمت همه کس بالاتر است. ۲۵ اسفند ۱۳۵۹

دور المراه فی المجتمع اسمی من دور الرجل. لان النساء فضلًا عن کونهن فئه نشیطه فی جمیع النواحی، فإنهن یربین الفئات الفعاله الاخری فی احضانهن. خدمه الام للمجتمع اعلی من خدمه المعلم وهی اعلی من خدمه ای شخص آخر. ۹ جمادی الاول ۱۴۰۱

Women play a more significant role in society than men because besides being active in all areas themselves, they also groom the other active strata of society. The service that a mother offers to society is more valuable than the services of a teacher or anyone else. March 16, 1981

دریافت طرح
اشتراک نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است
کلیدواژه:
زن و خانوادهجایگاه و حقوق زنزنان و انقلاب اسلامیامام و خانوادهمعلمانزنانکرامت زنجایگاه و نقش زنتربیت انساناسلام و زنان