ایمان به خدمت

رئیس جمهور و امثال اینها در دل خودشان این مطلب را ایمان بیاورند به آن که ما خدمت می‌خواهیم به این مردم بکنیم. 19 بهمن 1360

إن الذین یریدون خدمه هذا الشعب لابد ان یومنوا اولا بما یقومون به من خدمه ۱۳ ربیع الثانی ۱۴۰۲

the president and the like who want to serve these people should believe in their heart that they want to serve the people. February ۸, ۱۹۸۲

دریافت طرح
اشتراک ایمان به خدمت
کلیدواژه:
امام خمینیمحمدعلی رجاییدولتمسئولینخدمت به مردمتوصیه به مسئولین