در خدمت مردم

حکومتها از بالا گرفته، از رئیس جمهور گرفته تا آنجاهایی که در دِه، یک نفری بخشدار است، اینها باید در خدمت ملت باشند. ۱۵ آذر ۱۳۵۹

جمیعُ العاملین فی الدوله من اکبر مسوول کرئیس الجمهوریه إلی اصغر موظف کرئیس بلدیه فی قریه مثلًا، بان علیهم ان یکونوا فی خدمه الشعب. ۲۷ محرّم ۱۴۰۱

from the president of the Republic to the district administrator, for instance, must serve the people. 6 December 1980

دریافت طرح
اشتراک در خدمت مردم
کلیدواژه:
امام خمینیرئیس جمهورمحمدعلی رجاییدولتخدمت به مردمتوصیه به مسئولین