بَر در میکده‌ام پَرسه‌زنان خواهی دید‏

بَر در میکده‌ام پَرسه‌زنان خواهی دید‏
پیر دل باخته، با بخت جوان خواهی دید‏

دیوان اشعار امام خمینی (ره)

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک بَر در میکده‌ام پَرسه‌زنان خواهی دید‏
کلیدواژه:
امام خمینیشعرامام رضا (ع)دیوان اماماشعار امامدیوان اشعار