خطر آمریکا جدی است!

خطر امریکا به حدی است که اگر کوچکترین غفلتی کنید نابود می‌شوید. 1 فروردین 1359

خطر امریکا عظیم إلی درجه انکم لو غفلتم ادنی غفله لهلکتم. ۴ جمادی الاول ۱۴۰۰

The danger of America is to the extent that the least carelessness or negligence will result in your annihilation. 21 March 1980

دریافت طرح
اشتراک خطر آمریکا جدی است!
کلیدواژه:
آمریکا، سردمدار استکبار جهانیآمریکا و انقلاب اسلامیمذاکره با آمریکاآمریکاسیاست خارجی