نقشه جدایی حوزه و دانشگاهنقشه جدایی حوزه و دانشگاهحمله اجانب به حوزه و دانشگاهحمله اجانب به حوزه و دانشگاهدانشگاه و حوزه برای انقلابدانشگاه و حوزه برای انقلابعالِم اگر فاسد بشود...عالِم اگر فاسد بشود...حوزه‌ و دانشگاه باید مرکز ساخت انسان باشدحوزه‌ و دانشگاه باید مرکز ساخت انسان باشدبی‌فایده بودن علم بدون تهذیب و تعهّدبی‌فایده بودن علم بدون تهذیب و تعهّدنمی‌خواهند با هم کار کنیدنمی‌خواهند با هم کار کنیدبسیج طلبه و دانشجو؛ پاسدار اصول نه شرقی نه غربیبسیج طلبه و دانشجو؛ پاسدار اصول نه شرقی نه غربیبسیج دانشجو و طلبه؛ مانع نفوذ اجانب در دانشگاه و حوزهبسیج دانشجو و طلبه؛ مانع نفوذ اجانب در دانشگاه و حوزه حوزه‌ علمیه صفحه 3