سال پیروزی هاسال پیروزی هادستور حیاتدستور حیاتمکتب مادی-معنوی اسلاممکتب مادی-معنوی اسلامدانشگاه در جهت معنویتدانشگاه در جهت معنویتشهید آیت‌الله دستغیبشهید آیت‌الله دستغیبمردمی می‌توانند مملکت و ملت خودشان را نجات بدهند که معنویت داشته باشندمردمی می‌توانند مملکت و ملت خودشان را نجات بدهند که معنویت داشته باشنداز عهده شکر این همه برکات در ماه مبارک، بر نمی‌آییماز عهده شکر این همه برکات در ماه مبارک، بر نمی‌آییمصحیفه سجادیه نمونه کامل قرآن صاعد استصحیفه سجادیه نمونه کامل قرآن صاعد استمعنویات آرامش ایجاد می‌کند، مادیات است که بشر را به جان هم انداخته استمعنویات آرامش ایجاد می‌کند، مادیات است که بشر را به جان هم انداخته است معنویت صفحه 2