با قدرتمندی پیش برویدبا قدرتمندی پیش برویددر کار نظامی‌ها دخالت نکنیددر کار نظامی‌ها دخالت نکنیدبوقهای تبلیغاتیبوقهای تبلیغاتیاز پاننشینیم تا حصول مقصد نهایی!از پاننشینیم تا حصول مقصد نهایی!ما باید تکیه به اراده خودمان کنیمما باید تکیه به اراده خودمان کنیم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی