ما در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.

ما در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم. 3 اسفند 1367

فی الحرب عملنا علی تحقیق استقلالنا. 15 رجب ۱۴۰۹

We have arrived at the conclusion that we have to stand on our own feet. February 22, 1989

دریافت طرح
اشتراک ما در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.
کلیدواژه:
امام خمینیدفاع مقدسخودکفاییوابستگیمقاومتوابستگی به دنیاقدرت موشکیجنگ