انقراض مستکبرین

سلامت و صلح جهان بسته به انقراض مستکبرین است. و تا این سلطه‌طلبان بی‌فرهنگ در زمین هستند، مستضعفین به ارث خود که خدای تعالی به آنها عنایت فرموده است، نمی‌رسند. ۱۹ بهمن ۱۳۵۸

إن السلام والصلح العالمی یتوقّف علی زوال المستبکرین. وطالما بقی هولاء السلطویون العدیمو الثقافه علی وجه الارض، لن ینال المستضعفون میراثهم الذی تفضل به اللّه تعالی علیهم. ۲۱ ربیع الاول ۱۴۰۰

The health and happiness of the world depends on the annihilation and elimination of the arrogant. As long as these hungry-of- power people exist, the oppressed ones will not attain their inheritance promised to them by God. February ۸, 1980

دریافت طرح
اشتراک انقراض مستکبرین
کلیدواژه:
مستضعفینمواجهه مستضعفان و مستکبراناسلام مکتب قیام و مبارزهاسلام مستضعفان و محرومانفلسطینمبارزهمبارزه با استکبارمستکبرینیمن