حقوق بین الملل

تحریم رابطه سیاسی با اسرائیل
اصل احترام متقابل در روابط بین الملل
عدم ظلم و ظلم پذیری در روابط خارجی
عدم پذیرش دخالت اجانب
روابط خارجی بر اساس حفظ استقلال ملی
عمل در قراردادها بر اساس مصالح ملت
روابط دوستانه با همه ملتها
احترام متقابل،در گروی احترام به استقلال کشور
روابط دوستانه با حفظ استقلال
اصل بیطرفی در روابط بین المللی
لزوم بررسی قرارداها بعد از استقرار حکومت اسلامی
یکسان بودن سیاست در قبال روسیه و امریکا
یکسان بودن روابط با شرق و غرب
عدم روابط دوستانه با کشورهای مداخله گر
غیر قانونی بودن قراردادهای قبل انقلاب
منع ترور از دیدگاه اسلام
لزوم تفاهم و ارتباط صحیح با همه ملتها و دولتها
مخالفت با معامله های برخلاف مصالح مسلمین
حق طبیعی دفاع مشروع از مکتب
لزوم رسیدگی گروه بین المللی به جرمهای دولت عراق
دفاع مشروع در مقابل تجاوز بیگانگان
لزوم رعایت حقوق بشر دوستانه در مورد اسرا
دفاع مشروع حق شرعی و عقلی
اصل منع تعرض به دولتهای اسلامی منطقه
دفاع از کیان اسلام
مصونیت دیپلماتیک سفرا و سفارتخانه ها