شب یلدای زندگیشب یلدای زندگیوصل جانانوصل جانانهمه نشانی از اوستهمه نشانی از اوستبخوان و پرواز کنبخوان و پرواز کناللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ آیاتِکَ بِاکْرَمِهااللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ آیاتِکَ بِاکْرَمِهاآماده کوچ هستی؟آماده کوچ هستی؟اللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ بِعُلُوِّکَ کُلِّهِاللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ بِعُلُوِّکَ کُلِّهِدل، یک‌دله کندل، یک‌دله کنقدر خود را می‌دانیم؟قدر خود را می‌دانیم؟ عرفان صفحه 2