مایه افتخار

همین مردم کوچه و بازار و کشاورزهای بسیار عزیز و کارمندان و کسانی که در کارخانه‌ها زحمت می‌کشند اینها هستند که مایه افتخار یک ملت و مایه پیروزی یک ملت است. پیروزی را برای ما و شما اینها به دست آوردند و اینها ولی نعمت ما هستند. و ما باید این معنا را در قلبمان احساس کنیم که با این ولی نعمت‌های خودمان رفتاری بکنیم که خدا از آن رفتار راضی باشد. ۱۳ دی ۱۳۶۲

إن هولاء المتواجدین فی السوق والمزارعین الاعزاء والموظفین والعمال الکادحین فی المصانع، هم الذین یشکلون الفخر والانتصار لکل شعب. إنهم هم الذین حققوا النصر لنا ولکم وهم اسیادنا ولابد لنا من ان نتحسس ذلک فی قلوبنا وان تعاملهم الاسیاد بشکل یرضی الله.  ۲۹ ربیع الاول ۱۴۰۴

These very people in the street, the very dear farmers and civil servants and those who toil in factories are the source of honor of a nation and guarantee victory of a nation. They are our benefactors. We should feel this sense in our heart to treat our benefactors in a way that wins satisfaction of God. January ۳, ۱۹۸۴

دریافت طرح
اشتراک مایه افتخار
کلیدواژه:
امام خمینیانقلاب اسلامی ایرانجمهوری اسلامینقش مردممردممشارکت مردمایمان به مردمعلاقه به مردماعتماد به مردممردم داریانقلاب اسلامی مردم