خروج از بن‌بست

مملکت اسلام که به بن بست نمی‌رسد. همین مردم، همین پیرزن‌ها و پیرمردها و جوان‌ها و بچه‌ها، از این بن‌بست‌ها بیرون می‌آورند این مملکت را. شماها به بن بست رسیدید. ۶ خرداد ۱۳۶۰

فالدوله الإسلامیه لا تصل إلی طریق مغلق. فهذا الشعب واولئک النسوه والرجال والشباب والاطفال هم القادرون علی ان یخرجوا هذه الامه من هذا الطریق المغلق. فانتم اذا وصلتم إلی طریق مسدود. ۲۲ رجب ۱۴۰۱

an Islamic country can never reach a deadlock. These same old men and women and the youth and the children can pull the country out of all deadlocks. And it is only because you all have reached a deadlock. May ۲۷, ۱۹۸۱

دریافت طرح
اشتراک خروج از بن‌بست
کلیدواژه:
امام خمینیاسلامجمهوری اسلامینقش مردممردمملت ایرانمشارکت مردمهوشیاری مردمایمان به مردمانقلاب اسلامی مردم