چه مبارک است این زادروزچه مبارک است این زادروزباد، در گلشن فزون از حد نموده مُشک بیزی‌باد، در گلشن فزون از حد نموده مُشک بیزی‌خاتم ولایتخاتم ولایتبرای عدالتبرای عدالتغم مخور...غم مخور...چشم ها به شماست...چشم ها به شماست...جان جهان!جان جهان!خاتم ولایتخاتم ولایتتبریک بر بقیه اللهتبریک بر بقیه الله امام زمان (ع) صفحه 2