قبله‌گاه و قبله‌نماقبله‌گاه و قبله‌نماجوان‌ها نهضت را پیش ببرندجوان‌ها نهضت را پیش ببرندمجاهدینِ بی‌نظیرمجاهدینِ بی‌نظیرانّ الحیاهَ عقیدهٌ وَ جَهادٌانّ الحیاهَ عقیدهٌ وَ جَهادٌمدعیان بی‌هنر امروز و قاعدین کوته‌نظر دیروزمدعیان بی‌هنر امروز و قاعدین کوته‌نظر دیروزعزت و حیات در سایه مبارزهعزت و حیات در سایه مبارزهپیروزی مستضعفینپیروزی مستضعفینوعده صادقوعده صادقپیشکسوتان جهاد فراموش نشوندپیشکسوتان جهاد فراموش نشوند جهاد صفحه 3