ملت ما همه سربازند

ملت ما همه مبارزند، ملت ما همه سربازند. این نوکرهای چپ و راست- این انگلها، این چپاولگران و معاونین چپاولگران- بدانند این حرکات مذبوحانه را نمی‌توانند ادامه دهند. با ترور شخص میدان برای آنها باز نخواهد شد. ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۸

إن کل افراد شعبنا مقاتلون، جمیع شعبنا جنود. ولیعلم عملاء الیسار والیمین، هولاء الطفیلیون، هولاء الناهبون ومساعدو الناهبین، انهم لن یستطیعوا الاستمرار بهذه الحرکات‏ الیائسه. وانه بقتل شخص لن تخلو الساحه لهم. ۱۲ جمادی الثانی ۱۳۹۹

Our nation is all fighters; our nation is all soldiers. These servants rightists and leftists- these parasites, these plunderers and their deputies- they must know that they cannot continue with their desperate moves, and with the assassination of a personality the way will not be opened for them. May 9, 1979

دریافت طرح
اشتراک ملت ما همه سربازند
کلیدواژه:
شهادتاسلام مکتب قیام و مبارزهترورمبارزهمبارزه با استکبارملت ایرانمبارزه علیه اسرائیل