فیلم

انگلیس

تا کی می‌خواهید اسیر امریکا باشید
ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد
جداسازی روحانیت از سیاست
شناسایی منابع کشور توسط دولت های استعمارگر
شکست مشروطه در اثر کنار رفتن مردم و روحانیون
باید از سر تا قدم انگلیسی باشیم
پیروزی در گرو توجه به مقاصد اسلامی‌
حزب توده و چپگرایان، اجیر امریکا
رضا خان و ماموریتهای او
بیشتر