فیلم

انگلیس

شماها تا کی می‌خواهید اسیر امریکا باشید
ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد
جداسازی روحانیت از سیاست
شناسایی منابع کشور توسط دولت های استعمارگر
شکست مشروطه در اثر کنار رفتن مردم و روحانیون
بیشتر