فیلم

حکایت

من نباشم باز خود ملت هست
دزدان باغ
اگر یکی یکی باشید، شکسته می‌شوید
این کلمه‌اش را قبول دارم، باقی‌اش را قبول ندارم
تو خیلی خری، اگر من دخالت در سیاست نکنم کی دخالت بکند؟
سیاست اسلامی
القای ما نمی‌توانیم از صد سال پیش
شایعات رسانه های خارجی پیرامون وضعیت سلامتی حضرت امام
حب نفس زمینه‌ی دشمنی با خدا
بیشتر