فیلم
 
کلیدواژه:

در عین حالی که ملت ما باید هوشیار باشد راجع به همان مسائلی که در خارج هم طرح می‌شود و غفلت از او هم نکند، بیشتر نظر باید به توطئه‌های داخل باشد. توطئه‌هایی که در داخل انجام می‌گیرد خیلی زیاد است. و اینها در این توطئه‌ها فنهای زیادی دارند؛ ذو فنون هستند! یک قسمش همین شلوغیهایی است که راه می‌اندازند. در آذربایجان این بساطی که درست می‌کنند و دامن به آن می‌زنند یک قسم اینهاست. در سیستان، در زاهدان، در کجا. یک قسم دیگرش این اختلافاتی که در شهرها و در دهات، در سایر جاها ایجاد می‌کنند. گروههای مختلف، اختلافات زیاد ایجاد می‌شود. او جمهوری‌ اسلامی می‌گوید، آن یکی چیز دیگر می‌گوید، آن یکی چیز دیگر می‌گوید. در مقابل اسلام [دائماً] طرحهای متعدد می‌دهند، در عین حالی که می‌دانند پیش نمی‌رود، لکن می‌خواهند ناراحت کنند. همان طوری که خارجیها که طرح می‌دهند برای دخالت نظامی یا حصر اقتصادی و خودشان می‌دانند که یک چیز صحیحی این نیست، لکن این طرح برای مقصد دیگری ممکن است باشد و آن اینکه ما را از این آشفتگیهای داخلی متوجه به آن بکند. به نظرمان بیاید که آن مشکل است.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: