فیلم

انقلاب اسلامی ایران

تبلیغات دروغین علیه جمهوری اسلامی
ما استقلال خودمان را حفظ میکنیم
ما چه هستیم و آنها چه هستند
جلوه اسلام در سراسر جهان
وابستگی به خارج منشاء عدم پیشرفت کشورهای اسلامی
استقلال عامل پیشرفت
به دنبال حرف عمل لازم است
تبلیغات دروغین علیه ایران
معلمین و کارگران دو بازوی کشور
بیشتر