فیلم

وابستگی

شعار «نه شرقی نه غربی» مختص ملت ایران
وابستگی در حکومت پهلوی
با تعهد به اسلام امکان ندارد که بروند و وابسته به غیر بشوند
اگر کسی تعهد به آن داشته باشد، امکان ندارد که او زیر بار ظلم برود
ما به یک کشوری وارد شدیم که همه چیزش وابسته به اجانب بود
خردسالان و نوجوانان را مستقل از حیث افکار و فرهنگ بار بیاورند
کشاورزی و نجات کشور از وابستگی
 جمهوری اسلامی برای مصلحت همه است
آدم غربزده تربیت کردند
بیشتر