فیلم

تسخیر لانه جاسوسی آمریکا

ما مسائلمان، مسائل مظلومین است
آن که با ما مخالف است طبقه ظالم است
تعین و تکلیف آمریکا برای سازمان های بین المللی
سفارت آمریکا ، محلی برای جاسوسی منطقه
تظاهر به انساندوستی برای حفظ قدرت‌
مواجه سازمان های بین المللی با نظام اسلامی
نمی‌گذارند که صدای ما به دنیا برسد
ما اینجا را سفارتخانه نمی‌دانیم
افسانه‌ سراییها درمورد آمریکا
بیشتر