فیلم

نفاق

تهدید و ایجاد نفاق در مبارزه با متجاوز
آن که با امریکا دوست است، صلاح ملت ما را می‌خواهد؟
منافق نباشیم
ملت امروز یکپارچه در صحنه است
خیال می‌کردند اسلام دیگر فقط یک مسلک سیاسی است
سیاست بازان کاسب کار
خطر فرصت طلبان و منافقان‌
مقدس‌نماها، روشنفکر مآبها و منافقان، مثلث تزویر و ریا
رسالت افشاگری بر ضد فریب کاران‌
بیشتر