فیلم
 
کلیدواژه:

انبیا آمدند این جامعه را حفظ کنند از فسادها. این حقوقدانها نمی‌فهمند اصلش! اصل اسلام را نمی‌شناسند چیست. این غربیهایی که دور هم جمع شدند برای منافع ابرقدرتها، اینها از انسانیت اصلًا اطلاعی ندارند. اینها فقط این حیوان یک سر و دو گوش را می‌بینند، و این طبیعت و این سطح طبیعت؛ نه عمق طبیعت. این سطح طبیعت را می‌بینند. اینها می‌خواهند «حقوق بشر»! تو چه می‌دانی بشر چه هست تا حق بشر چه باشد! تو انسان را می‌شناسی تا حق انسان را بشناسی؟ تو جامعه را می‌شناسی که حق جامعه را بشناسی؟ همه آنها همین طورند. همه این حرفها، که می‌شنوید در آن طرفها هست، و این طرفها هم از آنها تقلید می‌کنند، همه برای این است که بچاپند این جامعه را! برای چاپیدن است؛ برای اصلاح نیست.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: