راه و رسم شهادت کورشدنی نیست...

خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به جهانیان داده است. و خدا می‌داند که راه و رسم شهادت کور شدنی نیست. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

دماء الشهداء هی التی اعطت دروس المقاومه لشعوب العالم إلی الابد. ویعلم الله ان طریق ونهج الشهاده لیس له نهایه. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

The blood of the martyrs has been offered to the people of the world forever as the lesson of resistance. God knows that the path and rite of martyrdom never ends. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک راه و رسم شهادت کورشدنی نیست...
کلیدواژه:
امام خمینیشهادتجوانان و شهادتاسلام مکتب قیام و مبارزهپذیرش قطعنامه 598مقاومت