ملت حماسه‌ایم نه گریه!

چنانچه، واقعاً بفهمند و بفهمانند که مساله چه هست و این عزاداری برای چه هست و این گریه برای چه این قدر ارج پیدا کرده و اجر پیش خدا دارد، آن وقت ما را «ملت گریه» نمی‌گویند، ما را «ملت حماسه» می‌خوانند. ۳۱ خرداد ۱۳۶۱

وإذا ما فهموا وافهموا حقاً ما هی القضیه، والهدف من مراسم العزاء هذه، ولماذا اکتسب هذا البکاء کل هذه القیمه والاجر عند الله، فحینئذ سوف لا یصفوننا باننا «اهل البکاء»، بل یعتبروننا «شعب الملاحم». ۲۸ شعبان ۱۴۰۲

If they understand the purpose behind these mourning sessions and cryings and realize how God gives spiritual reward for these devotions, they will not call us the" crying nation", but instead the" heroic nation". 21 June 1982

دریافت طرح
اشتراک ملت حماسه‌ایم نه گریه!
کلیدواژه:
امام حسین (ع)قیام عاشوراعزاداری سیدالشهدا (ع)قیام حسینیاسلام مکتب قیام و مبارزهقیام برای خداماه محرممحرم و عاشورا