زنده نگهداشتن روح استقلال و خودکفایی

به همه مسئولین و دست‌اندرکاران سفارش می‌کنم که به هر شکل ممکن وسایل ارتقای اخلاقی و اعتقادی و علمی و هنری جوانان را فراهم سازید؛ و آنان را تا مرز رسیدن به بهترین ارزشها و نوآوری‌ها همراهی کنید؛ و روح استقلال و خودکفایی را در آنان زنده نگه دارید. 29 تیر 1367

واوصی جمیع المسوولین والمتصدین للامور بالعمل علی توفیر سبل الارتقاء الاخلاقی والعقائدی و العلمی والفنی للشباب بای صوره ممکنه کی یتسنی لهم تحقیق التقدم والتطور المنشود. و الإبقاء علی روح الاستقلال و تحقیق الاکتفاء الذاتی حیه فی نفوسهم. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

I advise all the officials and authorities to provide in whatever possible way the means for the moral, religious, scientific and artistic development of the youth, to accompany them up to the threshold of acquiring the best values and technologies and to keep in them alive the spirit of independence and self-reliance. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک زنده نگهداشتن روح استقلال و خودکفایی
کلیدواژه:
استقلالخودکفاییجوانانجوانان و وظایفمسئولینپذیرش قطعنامه 598