حرم آمریکایی

امروز حَرَم، حَرَم است اما نه برای ناس، که برای آمریکا! و کسی که به آمریکا لبیک نگوید و به خدای کعبه رو آورد سزاوار انتقام خواهد شد. 29 تیر 1367

الحرم الیوم حرم ولکن لیس للناس وانما لامیرکا! وان کل من توجّه إلی الکعبه ولا یقل لبیک لامیرکا سیتم الانتقام منه. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

Masjid al-Haram is indeed the Masjid al-Haram but for America rather than for mankind! And whoever does not resppond to struggle against America and instead direct his steps toward the Lord of the Ka`bah will deserve vengeance. 20 July ۱۹۸۸

دریافت طرح
اشتراک حرم آمریکایی
کلیدواژه:
حج خونیناسلام آمریکاییپذیرش قطعنامه 598حج و ابعاد سیاسی آنآل سعودحجوهابیت