فلسفه حج، مبارزه با ظالمین است

چیزی که تا به حال از ناحیه ناآگاهان و یا تحلیلگران مغرض و یا جیره‌خواران به عنوان فلسفه حج ترسیم شده است این است که حج یک عبادت دسته جمعی و یک سفر زیارتی- سیاحتی است. به حج چه که چطور باید مبارزه کرد و با چه کیفیت در مقابل جهان سرمایه‌داری و کمونیسم ایستاد! به حج چه که حقوق مسلمانان و محرومان را از ظالمین باید ستاند! به حج چه که مسلمانان را علیه حکومتهای وابسته بشوراند. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

فالذی تم الترویج له لحد الآن من قبل غیر الواعین او المغرضین او المتسلطین بمثابه فلسفه الحج هو ان الحج عباده جماعیه و زیاره و سیاحه. فما شان الحج بما ینبغی لنا ان نعیش و سبل النضال و کیف یتسنی لنا الصمود بوجه العالمین الراسمالی والشیوعی!. وما شان الحج بوجوب استعاده حقوق المسلمین و المحرومین من الظالمین! ما شان الحج بان ینهض المسلمون ضد الحکومات العمیله. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

What has been described by the ignoramuses, spiteful analysts or sold-out servants as the philosophy of Hajj is that Hajj is a form of collective worship and a pilgrimage-tourist travel. It is in Hajj that Muslims learn how to lead life, how to struggle and how to take stand against the capitalist and communist world! It is in Hajj that the rights of the Muslims must be taken back from the oppressors! It is Hajj that incites the Muslims to rise up against the surrogate governments! 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک فلسفه حج، مبارزه با ظالمین است
کلیدواژه:
توصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانیاسلام مکتب قیام و مبارزهحج و امت اسلامیحج و ابعاد سیاسی آنحجپذیرش قطعنامه 598