مدافعان حرم

خداوندا، این دفتر و کتاب شهادت را همچنان به روی مشتاقان باز، و ما را هم از وصول به آن محروم مکن. خداوندا، کشور ما و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه‌اند و نیازمند به مشعل شهادت؛ تو خود این چراغ پر فروغ را حافظ و نگهبان باش. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

إلهی! لیبق هذا الدفتر و سجل الشهاده مفتوحاً امام المشتاقین و لا تحرمنا من الالتحاق بهم .. إلهی! ان بلدنا و شعبنا لا زالوا فی بدایه طریق النضال و بحاجه إلی مشعل الهدایه، فاحفظ و احرس هذا السراج ذو النور الساطع. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

O God, keep open the notebook book of #martyrdom for the lovers, and do not deprive us of approaching them. O God, our country and our nation are still at the beginning of the path of struggle and in need of the torch of martyrdom. Be the Keeper and Guardian of this radiant light. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک مدافعان حرم
کلیدواژه:
امام خمینیشهادتمدافعان حرمدفاع مقدسپذیرش قطعنامه 598مبارزه