کارمندان امام زمان(ع)

تمام قشرهایی که می‌خواهند خدمت کنند به این کشور، توجه داشته باشند که همه خدمتگزار اسلامند. الآن جمهوری اسلامی است. و شماها لشکر اسلام هستید. شما کارمند اسلام و کارمند امام زمان(عج) هستید. توجه کنید که نبادا یک وقتی یک خطایی بکنید بر خلاف مسیر اسلام. بر خلاف مسیر جمهوری اسلامی قدمی بردارید. این یک وظیفه خطیری است برای همه. ۲۵ آذر ۱۳۵۸

إنه یجب ان تتنبهوا کل الشرائح التی ترید خدمه هذا الوطن، لیتنبهوا انّ هولاء کلهم خدمه الإسلام. إنها الآن جمهوریه إسلامیه، وانتم جیش الإسلام. انتم موظفو الإسلام وموظفو صاحب الزمان(عج). حاذروا ان ترتکبوا خطاً وتسیروا بخلاف طریق الإسلام، وتضعوا خطوه خلافَ مسیر الجمهوریه الإسلامیه. هذا واجب خطیر علی الجمیع. ۲۶ محرّم ۱۴۰۰

Let it be known that all other groups are to serve Islam. Now we are Islamic republic. You are serving Islam and the twelfth Imam(`a). Be careful not to get engaged in any act which is in violation of the Islamic principles or the Islamic Republic. This is a profound duty for all. December ۱۶, ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک کارمندان امام زمان(ع)
کلیدواژه:
حاکمیت مردم در نظام اسلامیجمهوری اسلامینقش مردممسئولینخدمت به مردمخدمت به محرومینخدمت به کشور