از خلیج فارس بیرون رَوید

امروز یکی از افتخارات بزرگ ملت ما این است که در برابر بزرگترین نمایش قدرت و آرایش ناوهای جنگی امریکا و اروپا در خلیج فارس صف آرایی نمود. این جانب به نظامهای امریکایی و اروپایی اخطار می‌کنم که تا دیر نشده و در باتلاق مرگ فرونرفته‌اید، از خلیج فارس بیرون روید. و همیشه این گونه نیست که هواپیماهای مسافربری ما توسط ناوهای جنگی شما سرنگون شود؛ که ممکن است فرزندان انقلاب ناوهای جنگی شما را به قعر آبهای خلیج فارس بفرستند. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

إن احد المفاخر الکبری لشعبنا الیوم هی انه یقف فی مواجهه اکبر استعراض للقوه ولتجمع الاساطیل الحربیه الامیرکیه والاوروبیه فی میاه الخلیج الفارسی. انی انذر العسکریین الامیرکان والاوروبیین بالخروج من الخلیج الفارسی قبل فوات الاوان وقبل ان یغوصوا فی مستنقع الموت. فلیس بوسع بوارجهم الحربیه إسقاط طائراتنا المدنیه دائماً، فمن الممکن ان یلقی ابناء الثوره ببوارجکم الحربیه فی قعر میاه الخلیج الفارسی. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

Today, one of the great honors of our nation is the deployment of troops vis-a-vis the biggest show of force by American and European warships in the Persian Gulf. I warn the American and European marines to leave the Persian Gulf before it is too late and before being plunged into the quagmire of death. It will not be always like the time when our passenger plane was shot down by your warship. The children of the revolution will send your warships to the bottom of the Persian Gulf. 20 July 1988
دریافت طرح
اشتراک از خلیج فارس بیرون رَوید
کلیدواژه:
آمریکا و انقلاب اسلامیارتشآمریکاروحیه انقلابیترورخلیج فارس