آمریکا، شیطان بزرگ

واژه «شیطان بزرگ» برای آمریکا، یک ابداع عجیبی از سوی امام بود. امام تا روز آخر نسبت به آمریکا همین احساس را داشت. عنوان شیطان بزرگ را، هم به کار می‌برد، هم از بن دندان اعتقاد به این معنا داشت. از اول انقلاب کسانی بودند که توجه نمی‌کردند که آمریکا عقبه تغذیه‌کننده رژیم طاغوتی است که به‌وسیله ملت ایران برافتاد. ملت ایران رژیم طاغوت را ساقط کردند اما کسانی بودند آن روز، که با حضور آمریکایی‌ها، با فعالیت آن‌ها، حتی فعالیت برخی از نهادهای آمریکایی در داخل کشور موافق بودند! اختلاف عمده دولت موقت با امام بزرگوار سر این قضیه بود، ما از نزدیک می‌دیدیم. آنها توجه نمی‌کردند که آمریکا تغذیه‌کننده رژیم طاغوت بود.

کتاب عبد صالح خدا؛ صفحه 146

دریافت طرح
اشتراک آمریکا، شیطان بزرگ
کلیدواژه:
امام خمینیسید علی خامنه‌ایمذاکره با آمریکامهدی بازرگانآمریکاآمریکا شیطان بزرگ استدولت موقترابطه با آمریکامهدی بازرگانامام بزرگوار ما