رخ گشا جلوه نما گوشه چشمی انداز

رخ گشا جلوه نما گوشه چشمی انداز
این هوای دل غم دیده شیدای من است

دیوان اشعار امام خمینی (ره)

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک رخ گشا جلوه نما گوشه چشمی انداز
کلیدواژه:
امام خمینیشعردیوان امامنوروزعید قربانعید فطراشعار امامدیوان اشعارعید غدیرعید مبعث