نماز پشتوانه ملت است
نمازهای جمعه را با شکوه به جا بیاورید

نماز بالاترین ذکر خداست

نماز کارخانه انسان‌سازی است


خالی شدن مساجد
شعار ندهید و عمل کنید


اجرای احکام اسلامی در جامعه
عدم تربیت صحیح


مکتب مادی-معنوی اسلام

انسان اسلامی

فساد، افشا خواهد شد
نتیجه غیبت