قوه جوانی
انتظار اسلام از جوانان

مفسدین در حال ایجاد تفرقه

پیروزی مطلق
معجزه قدرت الهی
اسلام را زنده کردید


نوید پیروزی

پیشروی جوانان برومند

بیداری غرب‌زدگان
از اختلاف بپرهیزید