ما باید خودمان را پیدا کنیم

نوبهار است

تبریک سال نو
از دانش و عقل یار را نتوان یافت