تمام افراد ملت مسلمان باید بسیجی باشند

بسیج سازندگی

بسیج و مبارزه با توطئه دشمنان


بسیج منحصر به ایران نیست
بسیج طلبه و دانشجو؛ پاسدار اصول نه شرقی نه غربی


بسیج دانشجو و طلبه؛ مانع نفوذ اجانب در دانشگاه و حوزه
بسیجیان خدا


بسیج؛ برکت و لطف الهی

بسیج، الگوی مستضعفین جهان

بسیج الهی