جز ادامه جهاد راهی نیست...

دفاع از اسلام با جان و مال

هیهات منا الذله


تهذیب نفس وعاظ
رضای خدا در مواعظ


مبدا همه خطرها
شیطان باطن خودتان را بشناسید


هر قلبی لایق علم نیست

اخلاق نیک