الا یا ایها الساقی

حجاب در پس حجاب

میزان حال فعلی افراد است
وصیت برادرانه به قوای مسلح