اگر به قرآن عمل نکنیم، کتاب ما نیست
قرآن، سفره‌ای گسترده برای تمام بشر

تلاشِ نافرجام

می‌خواهند ملت را از اسلام جدا کنند


قرآن، امانت خدا و رسول خدا
دستور حیات


سخنرانی در جمع وزیر فرهنگ و روسای دانشگاهها (همراهی حوزه و دانشگاه)


قرآن و اسلام مهجور و مظلومند