رزقنا یبعثه اللّه تعالی

خانقاهِ دل


دلِ تنگ
اظهار حیات


همه مسئولیم!
حفظ شوون اسلامی در تبلیغات


victory is near

النصر قریب

پیروزی نزدیک است
قوة الإیمان للشعب الإیراني