آنهایی هستند که در آن عالم گرفتاریشان زیاد است
چه هواهای نفسانی ما غلبه کرد بر دعوتهای آنها

محیط هست جهنم بر صراط

برای خدا می‌خواهم این کار را بکنم


هر چه بروید جلو، نگرانیها زیاد می‌شود
آنکه انسان را از تزلزل بیرون می‌آورد ذکر خداست


همه در فطرتشان خداست
در تمام فطرتها بی‌استثنا، عشق به کمال مطلق است


هیچ سیر نمی‌شود انسان

یَا ایَّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّهُ

الا بذِکْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
بشر انحصار طلب است