بر سر کوی دوست

ما آماده‌ایم...

اگر به قرآن عمل نکنیم، کتاب ما نیست


قرآن، سفره‌ای گسترده برای تمام بشر
تلاشِ نافرجام


می‌خواهند ملت را از اسلام جدا کنند
قرآن، امانت خدا و رسول خدا


دستور حیات

سخنرانی در جمع وزیر فرهنگ و روسای دانشگاهها (همراهی حوزه و دانشگاه)

قرآن و اسلام مهجور و مظلومند