we did not reform ourselves
نحن لم نتمکن من تهذیب انفسنا

مژده ای دوست

تن به ذلت نمی دهیم


ما خودمان را نساختیم...
تکلیف انتظار


جهادی های مبارزه با کرونا


شفا ز میخانه

تمام خیر

تهذیب نفس با خودسری نمی‌شود!
All these tumults are temporary