جهالت مردم را وسیله کردند
طَلَبُ الْعِلْمِ فَریضَهٌ

قلمها و بیانها با مغزهای مردم رابطه دارند

اگر در خدمت مردم باشد ارزش دارد


پرورش به همراه آموزش
دانشگاه، سازنده و مخرب


ارزش قلم
602912


602911

602910

60299
60298