توطئه دشمن؛ منزوی کردن روحانیون از عرصه سیاست‌
روحانیون و دخالت در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی‌

آسیب ناپذیری در حاکمیت بر قلوب‌

ملت است که حکومت می‌کند


حاکمیت بر قلوب‌
اینجا آراء ملت حکومت می‌کند


دروغ های صدام نسبت به ایران
ملت ایران و عراق برادرند


توصیف اوضاع ایران در جنگ تحمیلی‌

اساتید وابسته، منشا تمام بدبختیها

تهذیب اخلاق لازمه خدمتگزاری
برتری تهذیب اخلاق بر تحصیل‌