خود خواهیِ نفس

The Trustee's Birth of Revelation

میلاد باب الوحی وامینه


میلاد امانت دار وحی


An example in all respects
نمونه ای در همه ابعاد


مثال في كافة الإبعاد


خانقاهِ دل
Highest honor